STRUČNÁ FAKTA O ISLÁMU

Islámská samozřejmost
Islám & Mír
Islamizace
Klam
Násilí
Teror
Mohamed
Ženy v islámu
Manželské právo
Šátek

Všeobecně prospěšné náboženství
Demokracie
Lidská práva
Integrace
Školy Koránu / islámská centra
Vývoj obyvatelstva
Mešity v SRN
Mešity v ČR
Příklad Holandska
Závěr

Islámská samozřejmost

Moudrosti proroka Mohameda jsou sepsány v Koránu a v hadhitech. Islámské společenství se považuje s podporou koránu za „nejlepší společenství, které Bůh na světě stvořil“. Všechna ostatní náboženství a lidé bez vyznání jsou označováni za nevěřící a jsou odpovídajícím způsobem zamítáni a/nebo proti nim islám bojuje. Muslimovi je zakázáno změnit náboženství. V případě zřeknutí se víry (apostasie) stanovuje klasické islámské právo trest smrti.

zpět nahoru

Opravdu islám znamená mír?

Častý výrok „islám je mír“ je mylný. Co do obsahu slova islám znamená „podmanění“ nebo „obrácení“. Slovo „mír“ znamená v islámu rozšíření „al-islamu“ (islámského domu) na celém světě. Teprve bude-li všude na světě zavedena šaría, islámské právo, může být podle koránu skutečně nastolen mír.

zpět nahoru

Islamizace

Islamizace světa tvoří pevnou součást islámského pohledu na svět. Dar al-islam (islámský dům) musí být rozšířen po celém světě, aby se mohl přeměnit na dar al-salam (dům míru). Tento proces se nazývá „džihád“ neboli svatá válka. Ta skončí, jakmile se všichni lidi obrátí na islám. I liberální islámští reformovaní teologové se hlásí k „al-taqhllub“ (dominance islámu). Jeden z pěti pilířů islámu je darování almužny (zakat), kterou je povinno odvádět všech 1,5 miliard muslimů, pokud to jen jejich ekonomická situace dovoluje. Tato dávka je použita m.j. na podporu rozšiřování islámu. Dnes posílá všech 42 muslimských států finanční prostředky do fondu, ze kterého je financováno rozšiřování islámu v Evropě, především výstavba mešit a islámských center.

zpět nahoru

Přetvářka

V islámu je povinné takové jednání vůči nevěřícím v případě, že to prospěje Alláhovi (a jeho věci). Stejně jako džihád je tento příkaz v islámu pevnou součástí víry, a je označován jako „taqiya“ (arab.: opatrná obezřetnost) a je praktikována tam, kde muslimové zatím nemají tak silné postavení, aby převzali moc (např. v Evropě).

zpět nahoru

Násilí

V koránu existuje 206 míst, která vyzývají k násilí proti nevěřícím a k násilnému rozšiřování víry. Odpovídající násilná jednání jsou jednoznačně popsaná. Příklad:

Korán, súra 47, 4-5 „A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!“

Kdo je např. nevěřící? Odpověď z koránu:

Korán, súra 5, 17: „Věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: „Zajisté je Bohem Mesiáš, syn Mariin!“

Z pohledu islámu je to logicky celá západní křesťanská kultura.

zpět nahoru

Teror

Dnešní islámští teroristé se mohou odvolat přímo na místa v koránu, kde není potřeba něco přimýšlet. Tvrzení, že teroristické jednání nemá s islámem nic společného, není správné. Z historického hlediska bylo rozšiřování islámu vždy spojeno s násilím. Usáma bin Ládin: „Nesete-li prapor islámu, pak je pro vás každé náboženství světa vaším nepřítelem, dokud svět nebude osvobozen“.

Korán: súra 9, 123:: „„Ó, vy kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť u vás naleznou tvrdost a vězte, že Alláh je na straně bohabojných!“

Co říká turecká mládež v Německu na násilí a teror?

35% turecké mládeže říká:

„Pokud to poslouží islámskému společenství, jsem připraven prosadit se fyzickým násilím proti nevěřícím.“

28% turecké mládeže zastává názor:

„Násilí je ospraveditelné/omluvitelné/oprávněné, jde-li o prosazení islámské víry.“

Tak to stojí v koránu: súra 8, 39: „A bojujte proti nim, dokud nebude žádná občanská válka a dokud všichni nebudou věřit v Alláha.“

zpět nahoru

Mohamed, jako vzor

Korán byl sepsán Mohamedem, který představuje dodnes spolu se svými činy vzor všech muslimů. Z objektivního pohledu je možné označit jeho jednání i s ohledem na historické okolnosti za dostatečně extrémní. Několik příkladů:

Mohamed

  • …vedl 66 válek proti ne-muslimům.
  • …usiloval o zbavení Medíny židů, v roce 627 n. l. nechal setnout hlavu sedmi stům židovským mužů z rodu Quraiza (Banu Kurejza) a zotročil jejich ženy a děti. Jejich přečinem bylo: Nechtěli přijmout islám.
  • …nakonec vydal rozkaz: „zabijte každého žida, kterého dopadnete“.
  • …odstraňoval různé neškodné nepřátele prostřednictvím nájemných vražd, byli mezi nimi neškodní básníci, jak např. Mekkanerin Asma `bint Marwan, která byla zabita, když kojila své dítě.
  • …jako velitel přepadal se svými lidmi karavany a oázy, aby se obohatil.
  • …vysvětloval: „budu vyzývat k boji proti lidem, dokud je nepřesvědčím, že neexistuje jiný Bůh než Alláh a jím seslaný Mohamed, dokud se nezačnou modlit a platit zákonem stanovené dávky.“
  • …každému muslimovi povolil 4 manželky, sám jich měl 13 – 19.
  • …ve věku 50 let se oženil se šestiletou dívkou (Aisha), a v devíti letech s ní žil jako muž. Zemřela v 18 letech.
  • …vysvětloval, že: „Muslimovi ničí modlitbu: pes, prase, žid a žena“
  • atd., atd

zpět nahoru

Ženy v islámu

Ženám je v islámu fakticky přisouzen status druhořadého člověka (výjimku zde tvoří liberální alevité). Jejich práva se omezují jen na to, aby sloužily muži v každém ohledu a mít co nejvíce dětí (pokud možno chlapců). Také v samotném ráji žena sedí u svého chotě, zatímco on si užívá se 72 pannami. Korán rovněž poskytuje mužům právo trestat. V koránu můžeme číst:

Korán: 4, 34:: „Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli to, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!

zpět nahoru

Islámské manželské právo

Kvůli posílení islámské společnosti a kvůli výchově potomků je manželství pro muslimy povinností. Nemuslim nemá právo oženit se s muslimkou. Muslim má právo vzít si nemuslimku. Od ní se pak očekává, že se obrátí na islám. Děti z těchto spojení jsou automaticky muslimové. Tato skutečnost je v naprostém rozporu s článkem 16 Všeobecného prohlášení o lidských právech Spojených národů podle kterého je možné uzavírat sňatky „bez omezení rasou, státní příslušností nebo náboženstvím“.

zpět nahoru

Šátek

Nošení závoje nebo alespoň šátku je neustále důvodem diskuze o náboženské toleranci. Šátek je příkaz šaríi, islámského práva. Není symbolem tolerance otevřené společnosti, ale znakem exkluzivity a národnostně etnického vymezení. To rovněž potvrzuje nedávná kauza ve Francii, která vyvrcholila přijetím nového zákona zakazujícím nošení jakýkolik náboženských symbolů (ne jenom muslimských) ve školách.

zpět nahoru

Islám není žádným všeobecně prospěšným náboženstvím

Na rozdíl od islámských států česká ústava zaručuje náboženskou svobodu. Ale: Každé náboženství v Česku se musí držet hodnot ústavy: mj. rozlišení na církev a stát, náboženství a politiku; lidská a občanská práva a osobní a náboženské svobody. Například v Německu anebo v Dánsku islamismus usiluje o jednotu náboženství a státu a chce nahradit dosavadní pořádek šaríou. Právo šaría je ale v přímém rozporu s ústavami všech evropských zemí.

zpět nahoru

Demokracie

pro nás znamená uznání naší svobodně demokratické ústavy. Rozlišení mezi politikou a náboženstvím je rozhodujícím předpokladem fungování našeho systému. Fundamentalistický islám bojuje proti tomuto principu jak v Turecku tak v dalších evropských zemích.

zpět nahoru

Lidská práva

poskytují všem lidem bez rozdílu původu právo na bezpečnost a ochranu. Islámský právní řád, šaría, se svým katalogem trestů (mrzačení, trest smrti atd.), který pohrdá lidmi, stojí vůči nim v ostrém rozporu. Podle údajů „Ligy pro lidská práva“ mají islámské země ve srovnání s dalšími zeměmi o více než 90% politických vězňů a takéo více než 90% politických poprav.

zpět nahoru

Integrace

Pozorování expertů: Tendence k vytváření paralelních společností jsou nepřehlédnutelné, především u Turků, kteří mají sklony k budování etnických ostrovů. Turecké obchody, lékaři, právníci, cestovní kanceláře, supermarkety, mešity, restaurace, tisk, programy v rádiu a televizi. Například v SRN se Turek, pokud chce, dnes obejde bez znalosti jediného německého slova. Kontakt s hostitelským obyvatelstvem již není bezpodmínečně nutný. Integrace, která je tak jako tak nežádaná, je tedy znemožněna. Podle výzkumu Institutu pro práci a techniku ze srpna 2003 bylo v roce 1998 již 32,7% cizinců mezi 20 a 29 lety bez odborného vzdělání.

zpět nahoru

Školy Koránu / islámská centra

Jádrem každého islámského centra jsou školy a kurzy Koránu. Téměř všichni experti (mezi nimi právě mnozí muslimové) existenci těchto škol odmítají. Téměř u všech není prvotním cílem pomáhat při vykonávání jejich náboženství, ale rozšiřování politických názorů. Je zde vedena agitace proti Západu a jeho životnímu stylu, uplatňován nárok na převahu islámu a etnický nacionalismus, vědomě podporováno vytváření islámské paralelní společnosti. Organizovaný islám se svými statisíci členy (DITIB, Milli Görüs, VIKZ atd.) dnes vědomě pracuje na vzniku paralelních společností a vytváření dělící čáry mezi islámskou diasporou a „nevěřícím“ domácím obyvatelstvem. Ideologové islámu vytvářejí představu, že jednou prostoupí celou společností, tedy že islamizují Evropu. Tohoto cíle má být dosaženo především prostřednictvím přistěhovalectví, získání občanství a vysoké porodnosti muslimů žijících trvale v Evropě.

zpět nahoru

Rozvoj muslimského obyvatelstva v Německu

Podle údajů Centrálního institutu islámského archivu v Soestu připadá na muslimské obyvatelstvo v SRN roční přírůstek 6,6%, zatímco počet původního obyvatelstva se neustále snižuje.

Bude-li vývoj pokračovat tímto způsobem, bude v roce 2045 připadat na 50 miliónů původního německého obyvatelstva cca. 51 miliónů muslimů (pokud Turecko nevstoupí do EU!).

2004: asi 3,25 mil. muslimů v SRN

2045: asi 51 mil. Muslimů v SRN

Již dnes v 60% všech v Německu uzavřených tureckých manželství přichází druhý partner z Turecka.

Tento růst se na základě narůstajícího migračního tlaku do Evropy v budoucnosti ještě zrychlí. Možný vstup Turecka do EU povede podle expertů k významnému přílivu dalších asi 10 miliónů muslimů z Turecka s cílovou stanicí v Německu. Tato skutečnost není ve výše zmíněné statistice zohledněna..

Podle dnešních prognóz bude na konci 21. století tolik Turku jako Němců a Francouzů dohromady!

Pokud se Turecku podaří vstoupit do EU, bude za dvacet let se svými 100 milióny obyvatel nejlidnatějším státem v Unii!

zpět nahoru

Příklad rostoucího počtu mešit v Německu

SRN:
1970: 3 mešity
1990: 1 .500
1997: 2 .700

 

Příklad rostoucího počtu mešit v ČR

ČR:
1998: 1 mešita
1999: 2 mešity a cca 10 modliteben

Islámské spolky v ČR (zdroj: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů)
Několik muslimských organizací u nás, z nichž nejaktivnější jsou pravděpodobně Nadace pro zřízení a provoz islámského centra v Praze a v Brně, zastřešuje a před veřejností nejčastěji zastupuje Ústředí muslimských náboženských obcí. Počet muslimů u nás se odhaduje na 20 tis., z toho nejméně 400 má být české národnosti. Především mezi inteligencí a díky uprchlíkům z muslimských zemí se i u nás šíří víra bahá´í, která vychází z tradice islámu, ale je muslimskými autoritami přísně zavrhována jako hereze. Za sektu je islámskou ortodoxií považováno i společenství ahmadíja, jehož založením se pokusil MÍZRÁ GHULÁM AHMAD (1835 - 1908) reformovat islám. Svými stoupenci je tento muž považován za proroka, jemuž se dostalo přímého zjevení jako MUHAMMADOVI. Společenství ahmadíja vydalo v zahraničí vlastní překlad koránu do češtiny a šíří ho i v našich zemích.


Kauza mešita v Orlové: :

Občané obce Orlová a přilehlého okolí se pomocí petice přičinili o zastavení vystavby kontroverzního islmáského centra, které mělo být financováno pochybným spolkem ze Saudské Arábie, země, odkud pochází většina radikálních muslimů a kde veřejné zřeknutí se islámu a konverze ke křesťanství je trestáno smrtí...,více o petici v Orlové v odkazech.

 

Příklad Holandska

„Islam for All“ informuje, že podle součastného demografického nárůstu budou za 20 let tvořit většinu obyvatelstva mladší 18 let muslimové...

zpět nahoru

Závěr

Islám se staví ve svém mírném projevu proti pluralismu, světovému řádu, toleranci a rovnoprávnosti žen, proti právu na sebeurčení (individua). Islám povyšuje vraždu, krádež, zotročování a vymáhání poplatků na úroveň náboženské povinnosti a legitimuje násilí vůči věřícím jiných vyznání jako boží vůli. Islám usiluje o nadvládu nad celým světem, jiná náboženství nebo systémy nebudou tolerovány. Rozšiřování islámu tvoří její pevnou součást a povinnost každého muslima. Podle koránu, neměnného kodexu chování islámu, džihád skončí teprve tehdy, až dojde k islamizaci celého světa.

zpět nahoru

___________ na Hlavní stránku _______print_______  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____