SKUTEČNÁ TVÁŘ ISLÁMU
ISLÁM
Abychom porozuměli Islámu, musíme jít zpět k jeho zakladateli, Mohamedovi, který se narodil v beduínském kmenu kurajšovců v Mekce v r. 570 p.Kr. Byl ještě velmi mladý, když osiřel, a proto byl vychováván svým strýcem. Jako mladík přišel Mohamed do kontaktu se židy a různými skupinami křestanů.
V roce 610 p.Kr. se Mohamedovi zjevil anděl jménem Jibrib a představil mu boha jménem Alláh. Po tomto povolání ve čtyřiceti letech začal Mohamed kázat svou víru v Alláha, který byl jedním z mnoha pouštních bohů uctívaných toho času. Alláh byl šakalí bůh.
Mohamed povýšil tohoto pouštního boha do pozice jednoho a jediného boha. Tím, že nařídil poslušnost bezvýhradně Alláhovi, postavil polyteismus mimo zákon. Sám sebe viděl jako Alláhova posledního proroka. Podle něj byl Alláh stejným bohem jako bůh židů a křestanů. Avšak, jek míjel čas, bylo stále jasnější, že tomu tak není.

KORÁN
Zjevení která Mohamed napsal během svých andělských navštívení jsou zaznamenána v Koránu.Jejich obsah je podstatně odlišný od toho, co je v Bibli, a na mnoha místech zcela protikladný.
Krátký obsah islámu je tento:Islám je antináboženský a protináboženský, namířený proti židovství a proti křestanství, a v žádném případě nepřipomínající židovsko-křestanské zjevení Boha.Charakter Boha v bibli nenese žádné stopy podobnosti s Alláhem,bohem islámu.Alláh vůbec není stejný bůh.
Korán je plný protikladů a lží, protože Mohamed přepsal historický obsah Bible, aby ho přizpůsobil svým vlastním teoriím a fantasiím. Stěží něčemu pomůže, že muslimové se dnes rozlobí a vyhrožují komukoliv, kdo poukazuje na neshody v Koránu, pomstou a krveprolitím.
Když představitelé náboženství nemohou vést diskuzi o své věci rozumě, ale začnou vykřikovat a hrozit mečem, prozrazuje to cosi o obsahu, zdroji a účelu jejich náboženství.

ISLÁMSKÁ NENÁVIST K IZRAELI
Izrael je jako ostrov obklopený mořem arabských národů.Každý arabský stát jej nenávidí. Jeho mírová smlouva s Egyptem je křehká a na hranicích se často odehrávají šarvátky. Ale jsou tyto problémy prostě teritoriální nebo etnické? Ne, tak jenoduché to není. Za arabským nepřátelstvím leží náboženství - islám.
Každý rok mají muslimové měsíc půstu, Ramadám. V Íránu a po celém světě je poslední den půstu zakončen zaklínáním a kledbamy vyslovovanými proti státu Izrael. Muslimové po celém světě jsou vyzýváni a očkováni neuvěřitelnými předsudky a podněcování k nesmiřitelné nenávisti vůči Izraeli.Obnošený antisemitismus si našel novou tvář, tu islámskou.

DŽIHÁD - SVATÁ VÁLKA
Mohamed sám měl k Židům velký odpor a kvůli němu vznikl muslimský antisemitismus. Když byl islám rozšířen po celém polostrově Saudské Arabie, byla vyhlášena výzva k džihádu - svaté válce. To znamenalo, že korán a muslimské náboženství mělo být šířeno ostřím meče a násilím. Podle Koránu je svět rozdělen na dva domy: dům islámu a dům války. Dům války zahrnuje veškeré země a národy, které se ještě nepřipojily k islámu V těchto zemích má být nastolen islám pomocí džihádu.
Kde je džihád politicky nemožný, má islám postupovat jinými způsoby. Ale jakmile je to možné, musí být džihád hlavní metodou , protože cílem je zabrání světa a jeho připojení k domu islámu. Džihád byl klíčem daným mohamedovi k rychlému rozpínání jeho náboženství.
Masakry byly při rozpínání islámu pravidelným rysem. Kterýkoliv národ, který okamžitě nekonvertoval, byl prohlášen "DHIMMI", nevěreckým, a jeho lidé se stali druhořadými občany. Byly jim uloženy těžké daně a uvalena na ně omezení, a jestliže porušili islámský zákon, korán vyžadoval, aby byli potrestáni smrtí.
Jak islám geograficky postupoval, nová území padala pod jeho moc. Kterákoliv země, která byla jednou dobyta islámem, ale později ztracená kvůli jiným dobyvatelům, má být znovu získána všemi dostupnými prostředky. To je povinností každého muslima. Ani Palestina, ani Španělsko, ani Balkánský poloostrov nejsou výjimkou z tohoto pravidla. Plánem muslimů pro kteroukoliv jednou dobytou zemi je učinit korán základem pro její ůstavu a zákon. Tak se vláda a korán stávají jedním a vznik teokratické diktatury je nevyhnutelný...Obrácení jen navenek, způsobené politickým donucením a násilným ůzemním postupem, je bezcenné.
V tom spočívá propastný rozdíl mezi Islámem a židovsko-křestanským myšlením. Bible a desatero přikázání může a má být etickým a morálním základem pro legislativu, ale nikdy neusiluje o teokratickou diktaturu.

MUSLIMSKÁ DIPLOMACIE
Individualita, osobní odpovědnost a zodpovědnost nejsou v islámu přítomny. Dobrovolné pokání v srdci také znatelně chybí a na jeho místě je podrobení se, což je to, co islám znamená. Navíc pojmy míru a odpuštěšní prostě neexistují. Mír neexistuje, pouze dočasné zastavení nepřátelských akcí, dokud nebudou vyhlídky příznivější, a meč, který šíří islám, může být znovu tasen.
Dále pojem pravdy je zcela cizí. Muslim nemá žádnou morální povinnost říkat pravdu nebo dodržet smlouvu s nevěřícími. Proto mohou být závazky a mírová jednání uzavíráná a rušena dle vůle.
To vysvětluje, proč může Jásir Arafat uznávat Izrael před západním světem, zatím co jej popírá mezi svými muslimskými přáteli. Mluví k nevěřícím, bezvěrcům, a naivní obyvatelé západu mohou být snadno zmateni, zklamání a oklamáni.
Antisemitský Velký muftí v Jeruzalémě je ve skutečnosti strýc Jásira Arafata a jmenuje se Haj Amín al-Husajní. Takovýto pověstný vztah byl na západě zamlčován. Jak ale čekat pravdu od člověka, který lže i o místě svého narození - Arafat totiž o sobě tvrdí, že se narodil v Jeruzalémě přestože každý ví, že se narodil v Káhiře (není to tudíž žádný "palestinec",ale egyptˇan).

BUDOUCNOST
Současné konflikty Středního východu nemají kořeny v politice, etnických menšinách nebo hranicích území. Je to duchovní konflikt a neúprosný duch islámu visí nad arabským světem. Je důležité nenechat sebou manipulovat liberálními teologickými badateli islámu, kteří často zdůraznují tak zvané podobnosti mezi islámem a židovsko-křestanským myšlením. Obvykle to dělají, aby zmírnili nebo zcela odvedli pozornost od hrubě nepříjemných faktů o islámu, která se zdají západním pozorovatelům tak cizí a bizardní. Ale nicméně, taková je skutečnost.
Je samozřejmé, že islám nikdy nemůže a nikdy nebude uznávat židovskou domovinu v Palestině. Proto Arafat také řekl arabským vůdcům, že je dobré, že berlínská zedˇ, jeden z posledních pozůstatků 2.sv.války, zmizela, ale že ten poslední pozůstatek, Izrael, musí jít také.
Požadavky ze strany muslimů jsou nemožné. Někteří se spokojí s tvrzením, že židé musejí odejít ze země, zatím co druzí jdou tak daleko, že řeknou, že musí opustit zemský povrch. Příklady nenávisti vůči židům jsou nesčíslné. Pohybují se od popírání holokaustu k muslimským sebevražedným teroristům, s mačetou v jedné ruce a koránem v druhé, zuřivě sekajícím nevinné židy v Izraeli.
Všichni arabové samozřejmě nemají tento fanatický postoj. Ne všichni arabové chtějí Izrael vyhladit. Někteří se těší z míruplné koexistence s Izraelem a žijí bok po boku s židy. Ale ti, kdo mají takovéto cítění, jsou často zastrašováni smrtí, jakmile otevřou ústa. Extrémisté vládnou a zbytek nutí k mlčení.
A jejich zbraně - Zpravidla fanatický muslimský postoj! Ale islám je falešné náboženství, a jakožto modla, padne. Alláh není Bohem Bible. Není Bohem Abrahama, Izáka a Jákoba. Alláh je krvežíznivý, pomstychtivý, pouštní bůh, za kterým se skrývá zlý duch.
Když bude jeho moc a sevření strženo z arabských národů, budou v podobné situaci jako bývalé komunistické země. Zedˇ bude zboředna. Násilí, nepřátelství a předsudky se zhroutí a děti Izmaele budou vzhlížet k Bohu Izraele,živému Bohu. Hluboké duchovní probuzení je jediným řešením problémů Středního východu. Potom, jedině potom, odejde žízen po krvi a pomstě, a na Střední východ přijde skutečný pokoj a islám, se svou nenávistí, despotizmem a násilím, bude smeten.


___________ Site Index ________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____