Korán - rukovětˇ vrahů


POCHYBNOSTI KOLEM KORÁNU

Korán považují pravověrní muslimové za doslovné zjevení Alláha předané prostřednictvím archanděla Gabriela Muhammadovi.


Je to verbální ztělesnění Alláha, o němž nelze diskutovat.
Německý odborník na středovýchodní jazyky Luxenberg přišel nyní s převratným tvrzením, které význam koránu značně mění.

Muhammad Atta, jeden z vedoucích atentátníků z 11. září 2001, v pozdravu svým spolubojovníkům připomínal, že v ráji je čeká spojení s dvaasedmdesáti černookými pannami. To slibuje korán těm, kteří položí život v zájmu islámu. Podle tvrzení německého vědce Luxenberga jde o zásadní omyl. Korán podle něj neslibuje sexuální rozkoše s pannami, ale pouze rozinky a sladké ovoce. Luxenberg není jeho pravé jméno, ale pseudonym. Dá se totiž předpokládat, že až letos na podzim jeho obsáhlý rozbor koránu vyjde, stane se Luxenberg terčem ostrých útoků muslimů podobně jako Rushdie, na jehož zavraždění vypsali muslimové odměnu. V případě Luxenberga může být odezva stejná nebo ještě prudší.

PODSTATA KORÁNU

Arabské slovo kur'án znamená doslova přednášení, recitaci. Muhammad korán považoval za jediný zázrak, který skrze něj bůh učinil. Alláh v koránu mluví v první osobě, popisuje sám sebe a seznamuje se svými zákony. Proto je každá jednotlivá věta této knihy muslimy považována za zvláštní zjevení. Už od dětství se muslimové učí podstatné partie koránu nazpaměť a v životě podle něj řídí svá rozhodnutí a vykládají podle něj všechny události. Ústřední postavení, které korán zaujímá v životě muslimů, je nemožné nadhodnotit. Věřícímu muslimovi je oporou, ukazuje mu, jak jednat v každodenních záležitostech, je příručkou definic a souborem nezpochybnitelných pravd. Korán je obdařen i fyzickou posvátností, muslimové s ním obvykle zacházejí ve stavu rituální čistoty a věří v jeho božskou moc a sílu (baraka).

ÚTOK NA JISTOTY

To všechno najednou zpochybnil člověk, který ani v arabském prostředí nežije. O to uznávanějším odborníkem je na středovýchodní jazyky. Tvrdí, že v koránu jde o politováníhodné omyly. Až dosud se všeobecně předpokládalo, že Alláhovo zjevení Muhammadovi bylo v arabštině. Z toho důvodu také všechny překlady do jiných jazyků nejsou muslimy považovány za autentické. Luxenberg vychází z hypotézy, že původním jazykem koránu nebyla arabština, ale jazyk, který měl daleko blíže k aramejštině.

Tvrdí, že korán, který je dnes používán, je špatným přepisem původního textu, který, jak připouštějí i muslimové, dostal dnešní písemnou podobu teprve v sedmém století za Uthmánova chalífátu (644 až 656), kdy tento panovník přikázal skupině muslimů, aby vytvořili definitivní verzi koránu.

Navíc arabština se v písemné podobě objevuje teprve 150 let po smrti Muhammada a nejvzdělanější Arabové té doby hovořili verzí aramejštiny. Pokud pasáž o ráji budeme tlumočit z hlediska aramejštiny, pak se svůdné hurisky změní v rozinky a sladké ovoce, což je daleko více v souladu s běžnými představami ráje, říká Luxenberg.

Jeho kniha obsahuje spoustu podobných odvážných tvrzení. Například Súra 24, kde se hovoří o zakrývání žen, v aramejštině prý znamená, aby si ženy kolem pasu vzaly opasky. Ještě explozivnější jsou ty části Luxenbergovy knihy, kde se tvrdí, že korán má v podstatě původ v křesťanství.

Podle Luxenberga byl korán původně křesťanským posvátným dokumentem, což dokládá i tím, že korán pojmenovává a uznává Písma daná Abrahámovi, Mojžíšovu tóru, Davidovy žalmy a Ježíšovo evangelium jako knihy zjevené bohem. Také uznává proroky, o nichž se hovoří v bibli.

Řadí mezi ně mimo jiné i Adama, Noema, Abrahama, Davida, Jákoba, Mojžíše a Ježíše. Velký důraz klade korán na Ježíšovo narození z panenské matky, oceňuje jeho zázraky, ale upírá mu božství. Podle Luxenberga až rozšiřující se arabská říše udělala z koránu základ nového náboženství a ideologický základ expanze a to dlouho po smrti Muhammada.

Tato tvrzení bezesporu vyvolají v muslimském světě obrovskou bouři. A nejen u extremistů. Luxenbergův rozbor koránu je velmi důkladný a zasvěcený. Je otázkou, zda pomůže islámskému světu najít jeho místo v jedenadvacátém století, nebo zda jen rozdmychá bouři a nenávist. Všichni s napětím čekají na podzim, až se kniha objeví na knihkupeckých pultech.

NEWSWEEK, New York 2003


Ukazka niekolkych versov zo Vzneseneho Koranu, prelozenych do cestiny 
podla Ivana Hrbeka, Odeon, 1972. Prve cislo znamena Suru (kapitolu), 
druhe cislo je cislo versu v Sure. 
A az uplynou posvátné mesíce, pak zabíjejte modlosluzebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim vsemozné nástrahy! 009:005 A kdyz se stretnete s neverícími, uderte je do síjí, a az jim zpusobíte úplnou porázku, pevne je spoutejte! A potom je bud omilostnete, anebo je propustte za výkupné, pokud válka neodlozí své bríme. A tak budiz! Kdyby Allah chtel, pomohl by si sám proti nim, avsak neciní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkousce. A Allah nedopustí, aby se ztratily skutky tech, kdoz byli zabiti na ceste Allahove. 047:004 Vy, kterí veríte! Neberte si zidy a krestany jako prátele, nebot oni jsou si práteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi prátelí, ten stane se jedním z nich a Allah veru nepovede lid nespravedlivý. 005:51 Bojujte proti tem, kdoz neverí v Allaha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Allah a Jeho posel, a kterí neuctívají nábozenství pravdy, z tech, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek prímo vlastní rukou, jsouce ponízeni.009:029 Vy, kterí veríte! Bojujte proti tem z neverících, kterí jsou poblíze! Necht ve vás naleznou tvrdost a vezte, ze Allah je na strane bohabojných! 009:123 Bojujte tedy proti nim a Allah je vasima rukama potrestá a zahanbí a dopomuze vám k vítezství nad nimi a uzdraví hrude verících! 009:014 Bojujte tedy proti nim, aby uz nebylo pokusení k odpadlictví a aby vsechno nábozenství bylo jen Allahovo. Jestlize vsak prestanou, pak Allah jasne vidí vse, co delají. 008:039 A ucinil vás dedici jejich zeme, obydlí, majetku i jedné zeme, na niz jste dosud nevkrocili. A Allah je vsemocný nad kazdou vecí. 033:27 Vy, kterí veríte! Co je s vámi, ze kdyz je vám receno: "Vytáhnete do boje na ceste Allahove!", jste jako prikováni k zemi? Coz se vám líbí více zivot na tomto nez na onom svete? Vzdyt uzívání zivota pozemského je nepatrné oproti uzívání v zivote budoucím! 009:038 A odmenou tech, kdoz vedli válku proti Allahu a Jeho poslu a sírili na zemi pohorsení, bude veru to, ze budou zabiti anebo ukrizováni ci budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze zeme vyhnáni. A tem dostane se hanby na tomto svete, zatímco na onom svete je ocekává trest nesmírný 005:33 Muzi zaujímají postavení nad zenami proto, ze Allah dal prednost jednem z vás pred druhými, a proto, ze muzi dávají z majetku svých (zenám). A ctnostné zeny jsou pokorne oddány a strezí skryté kvuli tomu, co Allah narídil strezit. A ty, jejichz neposlusnosti se obáváte, varujte a vykazte jim místa na spaní a bijte je! 004:34 Zabíjejte je vsude, kde je dostihnete, a vyzente je z míst, odkud oni vás vyhnali, vzdyt svádení od víry je horsí nez zabití. Avsak nebojujte s nimi poblíze Mesity posvátné, dokud oni s vámi zde nezacnou bojovat. Jestlize vsak vás tam napadnou, zabte je - taková je odmena neverících! 002:191 A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádení od víry a dokud nebude vsechno nábozenství patrit Allahu. Jestlize vsak prestanou, pak skoncete neprátelství, ale ne proti nespravedlivým. 002:193 A hle, Pán tvuj vnukl andelum: "Jsem s vámi, podporte tedy ty, kdoz uverili! Já vrhnu do srdcí tech, kdoz neverí, hruzu a vy bijte je po síjích a bijte je po vsech prstech!" 008:012 Pripravte tedy proti nim vsechno, co schopni jste postavit ze síly a oddílu jezdeckých, abyste zastrasili neprátele Allahova i neprátele své a jiné mimo ne, které jeste neznáte, ale které Allah dobre zná. A cokoliv vydáte na ceste Allahove, bude vám plne nahrazeno a nebude vám ukrivdeno. 008:060 Proroku, povzbuzuj verící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých muzu, porazí dve ste, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc neverících, nebot to jsou lidé nechápaví. 008:065
"Ježiš zakázal vraždiť (Matthew 26-52), Mohamed dovolil vraždiť (Surah 8:65)" Ako sa správať k nepriateľom? Odpoveď, ktorú dáva Ježiš v evanjeliu je plná milosrdenstva a lásky: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“. Naopak, Korán nám dáva v súre 2.191 tvrdú odpoveď: „Zabite ich všade, kde ich stretnete. Vyžeňte ich odtiaľ, kde sa sami zahnali. Prenasledovanie je viac ako krvipreliatie“.Na túto tému sa viaže aj problematika takzvanej svätej vojny – džihád. Fakty a historické dokumenty ako aj samotné arabské životopisy Mohameda dosvedčujú, že novovzniknutá komunita mala už od začiatku politicko – vojenský charakter. Mohamed a jeho nasledovníci strávili život v boji za nastolenie Islamu. Kde sa im to nepodarilo presviedčaním, použili zbrane. Za desiat rokov panovania v Medine viedol Mohamed 74 bojov, z ktorých 24 viedol osobne. Korán prikazuje zákon „Oko za oko, zub za zub“. Je to jeden zo zákonov bez milosrdenstva, ktorý Ježiš veľmi jasne zrušil slovami: „Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub! No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé.“

little Israel in Czechoslovakia