HATIKVA (Naděje) - Izraelská hymna

Slova izraelské hymny napsal v roce 1878 Naphtali Herz Imber, anglický básník pocházející z Čech.
V roce 1882 se Imber vydal do Rishon L´Zion, kde jeho báseň Tikvatenu zhudebnil Samuel Cohen. Částečně se při tom inspiroval moldavsko- rumunskou lidovou písní "Carul cu Boi". Hudba k Hatikvě se také velmi podobá symfonické básni Vltava z cyklu Má vlast. Bedřich Smetana si tento motiv z moldavsko- rumunské písně také vypůjčil (Vltava byla složena v roce 1874).
Hatikva prošla i několika změnami. Některé verše byly poupraveny a celkově byla zkrácena do dvou slok.

HATIKVAH
(v hebrejštině)
Kol od baleivav p'nima
Nefesh yehudi homee'a
Ulfatei mizrach, kadima
Ayin l'tzion Tsofiyah

Od lo ovdo tikvateinu
Hatikva bat shnat alpayim
L'hiyot am chofshi, b'artzeinu
Eretz tzion v'yerushalayim
HATIKVAH
(v angličtině)
As long as deep within the heart
A Jewish soul yearns
And toward the edges of the east
An eye to Zion looks

Our hope is not yet lost,
The hope of two thousand years
To be a free people in our Land
The Land of Zion and Jerusalem
Hatikva v podání Barbary Streisand ( mp3 , 419kB )

Celá báseň Tikvateinu jejímž autorem je Naphtali Herz Imber:

So long as within a Jewish breast,
Beats true a Jewish heart.
And Jewish glances turning East,
To Zion fondly dart,

Our hope will not be lost,
Our ancient hope
To return to the land of our fathers
The city where David encamped

So long as tears from our eyes
flow like benevolent rain
throngs of our countrymen
still pay homage at the graves of our forefathers

So long as our precious Wall
appears before our eyes
And over the destruction of our Temple
our eyes still well up with tears

So long as the Jordan's pent-up tide,
Leaps downward rapidly,
And while its gleaming waters glide,
Through Galilee's blue sea,

So long as the city gates, humiliated
dot the barren highways
and between the ruins of Jerusalem
The daughter of Zion still cries

As long as fast-paced tears
Fall from the eyes of the daughters of our nation
Mourning for Zion at the peak of evening
She will still rise at midnight

As long as blood drips in or veins
the passion for return will flow
And on the gravestones of our Fathers
wisps of dew will fall

So long as deep national love
beats in the heart of the Jew
We can survive another day
because a zealous God will grant us grace

Brother, listen, far away
the single voice, our vision,
The last word, O Jewish nation
is also our last Hope!

Oficiální rozměry vlajky:


Státní znak:


Modlitba za Izrael
Otče náš jenž jsi v nebesích, skálo Israele a jeho vykupiteli,žehnej státu Izraeli, prvnímu výhonku našeho vykoupení.
Braň ho svou láskyplnou rukou, rozprostři nad ním přístřešek svého míru a sešli své světlo a opravdovost jeho vůdcům, ministrům a rádcům, a opravuj je svou dobrou radou!
Posilni ruce obránců naší svaté země a poskytuj jim, B-že náš, ochranu a korun je vítězstvím, a dej té zemi mír a věčnou radost jejím obyvatelům.
A povolej, prosím, naše bratry, celý dům Izraele ze zemí jejich rozptýlení a veď je brzy vzpřímené k Sionu, svému městu a k Jerušalaim příbytku svého jména, jak je psáno v Tóře Tvého služebníka Mošeho:
I kdybys byl vypuzen až na konec nebes.I odtamtud tě shromáždí Hospodin, tvůj B-h tě přivede do země, již zdědili tví otcové, a staneš se jejím dědicem a učiní ti lépe než tvým otcům.
Sjednoť naše srdce k lásce k tvému jménu a k bázni před ním a k zachování všech slov Tóry a pošli nám rychle Davidova syna, aby vysvobodil ty, kdo očekají konec svojí spásy.
Zjev se v celém lesku své vznešené moci nade všemi obyvateli světa a každý oduševnělý člověk ať řekne:
HOSPODIN, B-H IZRAELE, JE KRÁL A KRALUJE V KAŽDÉ VLÁDĚ. AMEN.

little Israel in Czechoslovakia