k používání jména Bůh , God
" A slepce povedu neznámou cestou, po neznámých stezkách je povedu a tmu před nimi světlem učiním, urovnám výmoly, ona slova skutkem učiním, vás neopustím! Ostudou zahanbeni se vrátí, kdo na modly spoléhají a oslovují masku "bože náš"! Hluší uslyší a slepí prohlédnou, aby viděli! "

Na židovských stránkách jste se jistě již setkali s tím že je zde slovo Bůh psáno jako B-h ,na anglických pak G-d místo God. S tím se u mě nesetkáte. Já jsem Člověk pevně věřící v Boha ,ale stejně tak v sebe ,ve vlastní inteligenci a ve vlastní názor. Já osobně to považuji za urážku a ne za pokoru. Bůh je můj přítel a ne já jeho sluha. Já jsem jeho ruka On je však má hlava. A protože On mne zná, naprosto se nebojím jeho soudu - těším se na něj.

"A přesto", tak pravil Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, a tvůj tvůrce, Jisraeli, " neboj se, poněvadž jsem tě vykoupil, dal jsem ti jméno, jsi můj! Budeš-li vodami procházet, s tebou jsem, řekami půjdeš-li, neutoneš v nich, a kdybys ohněm měl jít, nespálíš se a plamen na tebe nepřeskočí. Vždyť já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Svatý Jisraele, tvůj zachránce! Stal ses mi drahocenným, úctyhodným v mých očích a já si tě zamiloval a člověka i národy dávám za tvou duši! Neboj se, jsem s tebou, od východu přivedu tvé símě a od západu tě shromáždím! Sever uslyší: Vydej mi ho! a poledne: Nevzpírej se ho vydat! Přiveď mi, větře, zdálky mé syny a z končin země mé dcery! Každého, kdo nese mé jméno, jehož jsem stvořil, zformoval a také učinil ke své cti! Vyveď ten slepý lid, který oči má, hluché, jimž uši neschází!"

Nillbert Nullingsworth