ZÁKLADNÍ PRINCIPY JDL
Zdroje filozofie a činů JDL jsou židovské zdroje. Vycházejí ze židovské tradice a mají své kořeny v učení Bible. Z té také vychází těchto pět základních principů. JDL cítí zodpovědnost prosazovat těchto pět principů a nedovolit asimilaci Židovského lidu a dále pokračovat v práci, kterou v první polovině dvacátého století začal Zeva Jabotinski. A pokračoval v ní i Rabbi Meir Kahane.

PĚT ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ JDL:

AHAVAT YISRAEL - láska k židovství
JDL se snaží vyučovat Izraelský národ principu AHAVAT YISROEL - jeden Židovský lid , nedělitelný a jednotný, z čehož vyplývá vzájemný pocit lásky a vzájemné odpovědnosti všech Židů. To ukazuje potřebu hnutí, které se bude věnovat přímo židovským problémům a rozdělí potřeby k jeho činnosti pouze mezi Židy. Ukazuje se totiž, že až na výjimky se Židé nemohou spolehnout na nikoho jiného než zase na Židy. Z toho pramení důvod pro likvidaci exilu a návrat všech Židů do Eretz YIsroel - země Izraelské.

HADAR - DŮSTOJNOST A HRDOST
JDL učí koncept Hadar - hrdost na znalosti židovských tradic, víry, kultury, země, historie, síly, bolesti a lidství. Hadar je potřebný k uvědomění si hrdosti na židovství a nedovoluje zneuctění či pošlapáním židovské cti. Jedná se o koncept velkého židovského vůdce Zeva Jabotinského, který se pokusil HADAR vyučovat utlačované Židy Východní Evropy v první polovině dvacátého století. HADAR je hrdost na to, že jsem Žid. HADAR je respektování sama sebe. HADAR je důstojnost

BARZEL - ŽELEZO
JDL podporuje princip Barzel - železo - potřebu obojího, pomoc Židům kdekoli a změnu židovského image skrz oběť, sílu a moc. Image Židů jako slabochů, jako někoho, kdo snadno uhýbá a kdo nevrací rány, je image, která musí být změněna. Tato image ubližuje Židům, avšak je to věc, kterou jsme si sami stvořili.. Ať už proto, že jsme 2000 let utíkali, nebo proto, že jsme se 2000 let nebránili. JDL chce vytvořit fyzicky silného, nebojácného Žida, který se nebojí vracet rány. Měníme image, image zrozené za dva tisíce let v diaspoře, které musí být spáleno, protože jinak sežehne nás. Trénujeme proto obranu židovských životů a práv. Učíme se jak bojovat fyzicky tak i duševně, protože je lepší znát a nemuset, než muset a neznat.

MISHMAAT - DISCIPLINA A JEDNOTA
Mishmaat - disciplína a jednota - Nedostatek disciplíny a židovské jednoty by mohlo znamenat zničení Izraelského národa. Proto JDL vštěpuje, že pouze jednota a sebedisciplína povede k triumfu židovského lidu.

BITACHON - VÍRA V NEZNIČITELNOST ŽIDOVSKÉHO NÁRODA
Víra v Boha Bible a ve velikost a nezničitelnost židovského lidu a naší země, Izraele, je BITACHON. Je to víra a důvěra v Boha a v neuvěřitelnou sílu židovské historie, která nám ukazuje, jak víra v Boha a v Jeho zaslíbení nás vyvedla přes zástupy nepřátel, kteří se nás snažili zničit v každé generaci.

___________ Site Index ________print________  CO TY NA TO?   vyjádřete se v sekci FORUM ! _____